Bel mij

Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:
Totaaltent.com | Van Stralen Verhuur & Retail BV

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Totaaltent.com en van Stralen Verhuur & Retail BV, hierna te noemen de gebruiker. De opdrachtgever c.q. de koper zal in het navolgende worden aangeduid als de wederpartij.
Anders luidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van de gebruiker bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

ARTIKEL 3: PRIJZEN

1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen, of zich koerswijzigingen voordoen ten opzichte van de munteenheid van het land waarin de producten die worden verhandeld dienen te worden afgerekend c.q. van de munteenheid van het land waaruit de producten die worden verhandeld afkomstig zijn, is de gebruiker gerechtigd de hieruit voortvloeiende prijsverhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen drie maanden na totstandkoming ervan in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen zoals hiervoor in dit artikel vermeld, binnen een kortere termijn dan drie maanden, is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 4: INSCHAKELING DERDEN

De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen.

ARTIKEL 5: LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de goederen geleverd moeten worden, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niettijdige levering van de goederen dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor van de gebruiker zijn de goederen te leveren. 2. Bij levering in gedeelten wordt elke fase als een afzonderlijke transactie beschouwd. 3. Indien het niet mogelijk blijkt de goederen, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de goederen voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de bedongen prijs te voldoen onverlet. 4. Aflevering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres. 5. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan.

ARTIKEL 6: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

1. Alle door de gebruiker verhandelde goederen mogen uitsluitend worden verhandeld in de originele van de gebruiker zijn leverancier afkomstige verpakking, zonder enige verandering daaraan of beschadiging daarvan. 2. De door de gebruiker verhandelde goederen mogen zonder schriftelijke door de gebruiker c.q. door zijn leverancier verleende toestemming, niet worden gebruikt als toegift en niet gezamenlijk met andere artikelen tegen een totaalprijs worden aangeboden of geleverd. 3. De voor enig goed vastgestelde verkoopprijs of minimum verkoopprijs mag niet afwijken door het geven van enige korting, tenzij deze door de gebruiker c.q. zijn leverancier schriftelijk of bij publicatie is toegestaan. 4. De afnemer zal de gebruiker voor iedere overtreding of niet strikte naleving van de in dit artikel genoemde verplichtingen een niet voor korting of compensatie vatbare boete betalen van ƒ 1.000,00 of € 455,00 onverminderd zijn recht om volledige schadevergoeding te vorderen en in een zodanig geval aanvaarden dat de gebruiker te zijner keuze het recht zal hebben gesloten overeenkomsten te annuleren of ontbonden verklaren en/of de afnemer van verdere levering uit te sluiten, alles met recht op schadevergoeding zijnerzijds.

ARTIKEL 7: EMBALLAGE

1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de producten worden afgeleverd, blijven de eigendom van de gebruiker en mogen door de wederpartij niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan waarvoor ze bestemd zijn. 2. De gebruiker is gerechtigd aan de wederpartij voor deze emballage statiegeld in rekening te brengen. De gebruiker is verplicht deze emballage terug te nemen, mits franco geretourneerd, tegen de prijs waarvoor het aan de wederpartij in rekening is gebracht, gedurende een nader overeengekomen periode na de leveringsdatum. 3. Mocht er emballage zijn beschadigd, incompleet of verloren zijn geraakt. dan is de wederpartij voor de schade aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld. 4. Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van dit soort emballage is ter beoordeling van de gebruiker.

ARTIKEL 8 VERHUUR

1. De verhuurde goederen worden in goede staat ter beschikking gesteld en moeten door de wederpartij in dezelfde staat, behoudens normale slijtage, worden geretourneerd. De wederpartij is gehouden de goederen bij ontvangst onmiddellijk op gebreken te controleren en bij geconstateerde gebreken onmiddellijk, binnen 24 uur, melding hiervan te maken. 2. De goederen dienen door de wederpartij bij de gebruiker opgehaald te worden en de wederpartij zal de goederen ook bij de gebruiker terug brengen, tenzij anders overeengekomen. Indien bij de goederen eveneens reserve onderdelen verstrekt worden, dienen deze of de vervangen onderdelen aan de gebruiker geretourneerd te worden. 3. De wederpartij is verplicht het gehuurde overeenkomstig de bepalingen van de huurovereenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: a. De gehuurde goederen te behandelen als een goed huisvader en te gebruiken volgens de bekend veronderstelde eisen en voorschriften; b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; c. De gebruiker te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen; d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de gebruiker terzake te vrijwaren. 4. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker het gehuurde aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan. 5. Na de verhuurtermijn moet de wederpartij de goederen in goede staat retourneren, eventuele beschadigingen zijn voor rekening van de wederpartij. Alle veranderingen, aanvullingen of reparaties aan de goederen mogen alleen uitgevoerd worden door de gebruiker. 6. De gebruiker is noch tegenover de wederpartij noch tegenover derden aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de verhuurde goederen of door het personeel van de gebruiker wat door de gebruiker voor het gebruik van de goederen aan de huurder is afgestaan, tenzij de schade het gevolg is van de schuld of nalatigheid van de gebruiker. 7. De wederpartij wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn in geval: a. De wederpartij enige voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet geheel of niet tijdig nakomt. b. De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt. c. De gebruiker is in deze gevallen gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 8. Opzegging van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd of langer dan de overeengekomen huurperiode, dient schriftelijk en per aangetekende brief te geschieden.

ARTIKEL 9: RECLAMES

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan en deze grondig te inspecteren op kwantiteit. Indien de wederpartij fouten constateert, dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan de gebruiker. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan de gebruiker te worden gemeld. 2. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen, en vervalt het recht op reclame. 3. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken, op straffe van het recht op reclame. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 4. Indien de reclame naar het oordeel van de gebruiker juist is, zal de gebruiker hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.
5. In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 7.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld, grove nalatigheid of opzet is te wijten. Eenzelfde beperking geldt ten aanzien van personeelsleden of andere derden die de gebruiker inschakelt. 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker - uit welken hoofde ook - beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde goederen. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding, tenzij enig verzekering afgesloten door de gebruiker de schade dekt. 3. A. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden. B. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 1 jaar waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van de schade kan worden aangesproken. 4. Zo door de gebruiker geleverde goederen door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

ARTIKEL 11: BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, ook indien conform artikel 4 niet kan worden geleverd, netto contant te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald: A. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 1,25% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt. B. zal de wederpartij na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, zal de wederpartij terzake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van  75,00. 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van de opeisbare factuur die het langst openstaat, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren goederen voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen terzake van eventuele schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. 2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen. 3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op de geleverde goederen waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 13: WANPRESTATIE EN ONTBINDING

1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 2. Onverminderd het bepaalde in de wet zal de gebruiker in geval van wanprestatie door de wederpartij het recht hebben de prestaties binnen de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 3. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, in staat van surséance van betaling wordt verklaard, liquideert, door een derde is of wordt overgenomen, de wederpartij voornemens is zich metterwoon buiten Nederland te vestigen of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder terzake van de surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 14: OVERMACHT

1. In geval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door de gebruiker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen. 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar of oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval in het bedrijf of in de middelen van vervoer van de gebruiker of derden of andere voorvallen; natuurverschijnselen,
waaronder begrepen stormschade, verlies of beschadiging van de goederen tijdens het vervoer naar de gebruiker of de wederpartij, import- en exportverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld. 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover de gebruiker in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan de gebruiker verschuldigd is, dadelijk en volledige opeisbaar.

ARTIKEL 15: ANNULERING EN ONTBINDING

1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen. 2. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker, naast vergoeding van ten minste 30% van de afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de gebruiker terzake. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd. 3. De wederpartij is voorts verplicht de gebruiker te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voort vloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

ARTIKEL 17: GESCHILLEN

1. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont of gevestigd is. 2. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 maand nadat de gebruiker aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de Rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.